Çalışma Alanları

Vizyonumuz 1-Av.Mustafa Çiçek

Misyonumuz

Misyonumuz danışanlarımızın hukuki sorunla karşılaşmadan önce hukuki ve yasal tedbirleri almasını sağlayarak daha fazla emek ve para harcamadan hukuksal güvenliklerini temin etmektir. Sorunla karşılaşıldığında ise haklarına en hızlı şekilde kavuşmalarını sağlamak adına hukuki yardım ve ilkeli avukatlık hizmeti vermektir.

Bu çerçevede amacımız danışanlarımızın hukuki sorunlarının çözümlenmesine yardımcı olmak ve haklarına olabildiğince hızlı ulaşmaları için gerekli tüm yasal imkanları kullanmaktır.

Karşılaşacakları sorunları önceden tespit ederek alacakları yasal önlemler konusunda bilgilendirmek.  Danışmanlığını yaptığımız şirketlere çalışma alanlarında hukuki danışmanlık hizmeti vermek ve bunun yanında şirket çalışanlarının ilgili departmanlarıyla periyodik toplantılar yaparak, yeni düzenlemeler ve yasal değişiklikler konusunda bilgilendirme yapmak. Danışmanlığını yaptığımız şirketlerin hukuki alanına ilişkin eylem ve işlemlerini denetlemek.

Danışanlarımıza ve şirketlere hukuki görüş talep ettikleri konular üzerinde yazılı ve sözlü danışmanlık hizmeti vermek.

Çalışma Alanları

İŞ HUKUKU

 • Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri
 • İşe İade Davaları
 • Hizmet Sözleşmeleri
 • İş Kazaları / Meslek Hastalıkları
 • Her Türlü İşçi Alacakları ve Tazminatları
 • Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacaklar
 • Sigortalılığın Tespit ve Tescili
 • Yurtdışı Hizmet Borçlanması Davaları
 • Ev kadınının yurtdışında geçen sürelerinin sigortalılıktan sayılması
 • Yurtdışında işe ilk giriş tarihinin Türkiye’de de tespiti davaları
 • Özel Bilirkişi Raporu Tanzimi

TİCARET HUKUKU:

 • Sözleşme Hukuku
 • Sözleşmeden kaynaklanan alacak / borç ilişkileri,
 • Şirket hukuk müşavirliği
 • Şirketler Hukuku

AİLE HUKUKU:

 • Aile Avukatlığı
 • Anlaşmalı / Çekişmeli Boşanma Davaları
 • Nafaka / Velayet
 • Maddi – Manevi Tazminat
 • Babalık Davalar
 • Mal Paylaşımı / Alacak Davaları
 • 6284 Sayılı Yasa Gereği Koruma Tedbiri Kararı Alınması
 • Yabancı Mahkemelerce Verilen Boşanma Kararlarının Türkiye’de Tanınması ve Tenfizi
 • Japonya, Almmanya, Hollanda ve Fransa mahkemelerinden verilen boşanma ve nafakaya ilişkin kararların tanınması ve tenfizi
 • Vesayet Davaları / Kayyım Atama

TAZMİNAT VE SORUMLULUK HUKUKU:

 • Trafik Kazasından Kaynaklı Maddi/Manevi Tazminat
 • Haksız Fiil Sebebiyle Maddi / Manevi Tazminat
 • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
 • İş Kazasından Kaynaklı Efor Kaybı, Maddi / Manevi Tazminat
 • Beden Bütünlüğünün İhlali Sebebiyle Tazminat Davaları

İCRA – İFLAS – BORÇLAR HUKUKU:

 • İlamlı / İlamsız / Kambiyo Senedi Takipleri
 • İtiraz / İtirazın kaldırılması Davaları
 • Takibin İptali Davaları
 • Menfi Tespit -Borçlu Olmadığının Tespiti- Davaları
 • Takas – Mahsup Davaları

GAYRIMENKUL DAVALARI:

 • Tapu iptali / tescili
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri
 • Kamulaştırma
 • Müdahalenin men’i
 • Ecrimisil davaları
 • Kooperatiflere ilişkin davalar
 • İzale-i Şuyu / Şufa / İntifa / İrtifak
 • Kira / tahliye

CEZA DAVALARI: