“İşyerinin Devri” KİTABIMIZ ÇIKTI..

“İşyerinin Devri” kitabımız İş Hukuku serisinin 2. kitabı olarak Seçkin Yayıncılık’tan çıktı…

Önsözden…

İşyerinin Devri Kitap Tek-Av.Mustafa ÇiçekGünümüz ekonomik şartları, iş hayatında yaşanan krizler, küresel ekonominin kısa sürede ve etkili şekilde yerel ekonomileri etkilemesi karşısında işyerleri el değiştirmekte, işyeri devirlerinin sayıları artmaktadır. İşyeri devirlerinden kaynaklı sorunlara çözüm sunmak amacıyla mevzuatımız, işyeri devrini ve koşullarını düzenleme ihtiyacı duymuştur. 4857 sayılı İş Kanunundan önce, işyerinin devri ve sonuçları hakkındaki boşluk, doktrin ve yargı kararlarıyla, İş Kanununun temel esaslarına göre doldurulmaktaydı.

İşyeri devirlerinden kaynaklı sorunları çözüme kavuşturmak, mevzuat boşluğunu doldurmak ve hak kayıplarının önüne geçmek amacıyla “İşyerinin Devri” kurumu, tüm unsurlarını kapsayan, bütünlüklü bir çerçevede ilk olarak 4857 Sayılı İş Kanunumuzda düzenlenmiş, bu kurum iş hukukumuzdaki yerini almıştır. Kanunun 6. Madde hükmü, AB’nin 2001/23 sayılı Yönergesinin esasları dikkate alınarak yasalaşmış böylece mevzuatımızdaki boşluk giderilmiştir.

Bu çalışmamızda, İş Kanunun 6. Maddesinde, düzenlenen “İşyeri Devri”nin tanım, kapsam ve koşulları; Kanun, doktrin, Yargıtay Kararları, diğer mevzuat ve AB’nin 2001/23 sayılı Yönergesi çerçevesinde açıklanmıştır. İş Kanunu işyeri veya işyerinin bir bölümünün hukukî bir işleme dayalı olarak devrinden söz etmiş, ancak bu devirlerin şekillerine ayrıntılı olarak değinmemiştir. Bu çalışmamızda, işyeri ve işyeri bölümünün iş kanunu ve diğer kanunlar kapsamında tanımı yapıldıktan sonra, işyeri ve işletme kavramalarına değinilmiş;  işveren değişikliğine yol açan işyeri devrinin şekillerine, işyeri devrine benzer ve ayrık devirlere ayrıntılı olarak yer verilmiştir.

Bunun yanında 20.07.2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle, yönetimleri TMSF’ye devredilen ve el konularak Devlet Hazinesine devredilen işletmelerin, “İşyeri Devri kuralları” çerçevesinde değerlendirme ihtiyacı duyulmuştur.

İşyeri devri düzenlemesinin, temel olarak iş sözleşmelerine, tarafların fesih hakkına, işçi İşyerinin Devri Kitap çok-Av.Mustafa Çiçekalacaklarına etkileri bulunmaktadır. Bu bağlamda “İşyeri Devrinin İş Sözleşmelerine Etkisi”, “İşyeri Devrinin Tarafların Fesih Hakkına Etkisi”, “İşyeri Devrinin İşçi Alacaklarına Etkisi”ne; İş Kanununda düzenlenen iş sözleşmesi türleri, taraflara tanınan fesih hakları ve feshe bağlı alacaklar ve devreden ve devralan işverenin birlikte sorumlu olduğu diğer alacaklar bakımından ayrı bölümlerde detaylı olarak incelenmiştir.

Bunun yanında işyeri devrinde devreden ve devralan işverenlerin sorumlulukları konusu ele alınmış, Borçlar Kanununda düzenlenmiş olan işçinin sorumlulukları değerlendirilmiş, işçinin işyeri devrinden sonra devreden işverenle yapmış olduğu sözleşmelerden sorumluluklarının kapsamı bağlamında özellikle rekabet yasağı sözleşmesine değinilmiştir.

İşyeri devrinin işçinin iş güvencesine, iş sözleşmelerine, tarafların fesih hakkına, işçi alacaklarına etkileri yanında; işyeri devri düzenlemesinin getirmiş olduğu fesih yasağı, hizmet süresinin bütünlüğü, devreden ve devralan işverenlerin birlikte sorumluluğu gibi temel düzenlemeler; İş Kanunu, diğer mevzuat, doktrin, Yüksek Mahkeme kararları çerçevesinde incelenmiş, özellikle uygulamada yaşanan sorunlara, yanlış algılamalara örneklerle dikkat çekilmiş, çözüm önerileri sunulmuştur.

Bunların yanında; Asıl İşveren – Alt İşverenlik İlişkisi, Geçici İş İlişkisi ve İş Sözleşmesinin Devri kurumları son bölümde incelenerek bu kurumların “İşyeri Devri” ile olan ilişkileri,  benzer ve ayrık yönleri ele alınmıştır.

Bu çalışmamızda, incelenen konularla ilgili Yargıtay kararları, konu bütünlüğü ve okuyucuya kolaylık sağlaması açısından, her bölüm sonunda ilgili olduğu başlık altında verilmiştir. Yargıtay kararlarının mümkün olduğu kadar güncel ve incelenen konuyu farklı açılardan ele alan kararlar olmasına özen gösterilmiştir. Ayrıca kitabın sonuna içtihat dizini konulmuş olup, okuyucunun aramak istediği Yargıtay kararlarına ulaşması oldukça kolaylaştırılmıştır.

Okuyucularımıza yararlı olması dileklerimle…

Mustafa ÇİÇEK

İstanbul, Ocak, 2017

Not: Kitabımızı Seçkin Yayınları şubelerinden veya www.seckin.com.tr adresinden temin edebilirsiniz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*